Magnetická rezonancia Žilina
About us

Pro Diagnostic Group

Pro Diagnostic Group (magnetickarezonancia.sk) is a leading provider of radiology services in Slovakia, operating diagnostic centres with modalities such as magnetic resonance, CT, X-ray, USG, PET/CT or densitometry. It has achieved its leading position by locating its centres in the best Slovak hospitals, equipped with the most modern imaging technologies and employing leading radiologists in the above-mentioned fields. Currently, it operates 14 diagnostic centres spread all over Slovakia. More information about the company can be found on our portal prodiagnostic.sk.

PET/CT

ARE YOU INTERESTED IN A PET/CT EXAMINATION? GET MORE INFORMATION ON OUR PORTAL PET-CT.SK (BRATISLAVA) or VIVAMED.SK (PREŠOV)

PRORTG.SK

ARE YOU INTERESTED IN A CT, X-RAY, SONO ? FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT OUR PORTAL PRORTG.SK (BRATISLAVA)

CTPRESOV.SK

ARE YOU INTERESTED IN CT EXAMINATION? FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT OUR PORTAL CTPRESOV.SK (PRESOV)

PREAMED.SK

Are you interested in a densitometric examination? For more information please visit our portal preamed.sk (PREŠOV)

We already have 9 modern MR centres in Slovakia

1
YEARS IN SLOVAKIA
1
EXAMINATIONS DAILY
1
PATIENTS A YEAR

Information for patients

What is a magnetic resonance imaging (MRI) scan ?

Magnetic resonance imaging is a diagnostic method for making images of various parts of the human body. It is particularly suitable for imaging soft tissues and organs such as the brain, blood vessels, organs of the abdominal cavity, the small pelvis, but also joints and the spine. Magnetic resonance imaging produces images in arbitrary planes by means of rapid changes in an additional magnetic field and radio-frequency waves. The images obtained help to determine the cause of your problems or to establish a diagnosis and thus start adequate, timely and correct treatment. The magnetic resonance imaging (MRI) technologies used by us are among the most advanced in the country…

Frequently Asked Questions (FAQ)

  • health insurance card
  • a valid ID card or passport
  • an application form for an examination certified by the referring doctor
  • previous findings /ultrasound, X-ray, CT scan, MRI / or medical history

After many years of experience with this technology, we can say that MRI scans are safe and usually provide much more detailed images than other imaging methods. The main advantage of this examination is that it is carried out without the use of X-rays, so it does not impose a radiation burden on the patient.

We recommend that you fast for 2 hours before the examination for possible administration of contrast medium. You can drink liquids, we recommend drinking plain and non-bubbly water.
For small pelvic examination, we recommend drinking half a litre of water 30 min before the examination. For a more accurate examination, it is desirable that the patient has a filled bladder.

Do I need to take them off before the test?

No, it is not necessary to change your treatment before the MRI scan. Alternatively, if you are diabetic or have epilepsy, please inform the staff beforehand.

No, the examination itself is not painful. You will only feel the needle stick when the contrast agent is injected. Some discomfort may be caused by the noise that the examination makes. You should also be prepared to lie still for some time.

There are no known adverse effects of magnetic fields or radiofrequency waves on the fetus. Nevertheless, please inform us that you are pregnant. It will be necessary to discuss further action with our experts! If you are breastfeeding and have been given a contrast agent, stop breastfeeding for 24 hours and drink plenty of fluids so that the agents are eliminated from your body as soon as possible.

Everything about the MRI scan

Magnetická rezonancia je diagnostická metóda na vyhotovenie obrazov rôznych častí ľudského tela. Je zvlášť vhodná na zobrazenie mäkkých tkanív a orgánov ako mozog, cievy, orgány brušnej dutiny, malej panvy, ale aj kĺbov či chrbtice. MR zhotovuje obrázky v ľubovoľných rovinách pomocou rýchlych zmien prídavného magnetického poľa a rádiofrekvenčného vlnenia. Získané obrazy pomáhajú zistiť príčinu Vašich problémov, resp. stanoviť diagnózu, a tak začať adekvátnu, včasnú a správnu liečbu. Nami používané MR technológie patria stabilne k najmodernejším na Slovensku.

Pred vyšetrením Vám položíme niekoľko otázok, a požiadame Vás o vyplnenie dotazníka. Dotazník je k dispozícii aj u Vášho ošetrujúceho lekára a môžete si ho stiahnuť pred vyšetrením aj z našej webovej stránky www.magnetickarezonancia.sk. Prosíme Vás, aby ste prišli na vyšetrenie aspoň o 15 minút skôr, ako je Váš termín vyšetrenia. Vyšetrenie konkrétneho pacienta môže byť dlhšie, ako je to obvyklé. Pacientov s akútnymi stavmi vyšetrujeme prednostne. Preto sa môže stať, že Váš termín, na ktorý ste boli objednaný, nebude presne dodržaný. O tejto skutočnosti Vás budeme informovať a prosíme o Vaše láskavé pochopenie a trpezlivosť.
Rovnako Vás prosíme, aby ste nás vopred telefonicky alebo e-mailom upozornili, ak na vyšetrenie prísť nemôžete, alebo ak naň budete meškať.

Z čakárne Vás odprevadíme do kabínky na prezliekanie. Podľa povahy vyšetrenia Vám dáme pokyn na vyzlečenie častí odevu. Základom MR prístroja je veľmi silný magnet, preto je v kabíne potrebné odložiť všetky kovové predmety, bankové či iné čipové karty, vrátane mobilného telefónu. Kovové predmety by boli vtiahnuté do prístroja a mohli by Vás alebo náš personál zraniť, prípadne poškodiť náš prístroj. V prípade bankových kariet a mobilného telefónu môže dôjsť k nenávratnej strate všetkých dát. Mobilné telefóny si aj v kabínke, prosím, vypínajte, alebo aspoň stíšte zvuk.

Z kabínky na prezliekanie Vás odprevadíme do miestnosti na vyšetrenie. Ľahnete si na vyšetrovacie lôžko. Rádiologický asistent Vám dá slúchadlá na uši. Počas vyšetrenia totiž budete počuť pomerne intenzívny hluk, podobný hukotu pneumatického kladiva či hučaniu silného motora. Ide o zvuky, ktoré vznikajú pri zmenách magnetického poľa a nie sú pre Vás nebezpečné. Sú len nepríjemné. Preto môžete požiadať aj o počúvanie hudby cez slúchadlá počas vyšetrovania. Potom Vám rádiologický asistent položí na vyšetrovanú časť tela cievky na MR vyšetrenie a zasunie Vás do prístroja. Počas celého priebehu vyšetrovania budete v spojení s vyšetrujúcim rádiologickým asistentom a pomocou balónika, ktorý budete držať v ruke, môžete dať kedykoľvek signál. Balónik stlačte len v prípade nevoľnosti alebo iného závažného problému, nakoľko dôjde k prerušeniu vyšetrenia.

Počas niektorých vyšetrení môžete dostávať od vyšetrujúceho asistenta pokyny, napr. zadržať dych, môžete dýchať a pod. Prístroj má tvar otvoreného tunela z oboch strán. Ak by ste mali pocit tiesne z uzatvoreného priestoru /klaustrofóbiu/ a neviete ho prekonať, oznámte to, prosím, rádiologickému asistentovi. V prípade, že pocit tiesne nezvládnete, budeme riešiť tento Váš problém na mieste, prípadne Vám nájdeme náhradný termín. Počas vyšetrenia sa obrázky vyhotovujú vo viacerých sériách, pričom jedna trvá 3 až 5 minút. Celé snímanie môže trvať 10 až 30 minút podľa vyšetrovanej oblasti tela.

Ak máte v tele akýkoľvek kovový predmet, náhrady kĺbov, pacemaker, cievne svorky, umelú srdcovú chlopňu, cievnu náhradu, stent, inzulínovú pumpu, prístroj na dávkovanie liečiva, vyberateľné zubné náhrady, vnútroušný implantát, atď., je nutné, aby ste nás na tento fakt upozornili vopred v dotazníku, ako i pred vyšetrením. Ak máte v tele niektoré z uvedených predmetov, MR vyšetrenie môže poškodiť Vás alebo uvedené zariadenia. Tetovanie väčšieho rozsahu môže spôsobiť popáleniny, nalíčenie tváre zas spôsobiť zmeny a deformity v MR obrazoch. Pred vyšetrením si zložte kontaktné šošovky. Nenoste, prosím, so sebou na vyšetrenie cenné šperky, zbrane ani domáce zvieratá. Prosíme o Vaše pochopenie, ak náš asistent pred vyšetrením ešte vykoná prehliadku prístrojom na zistenie kovov, podobne ako na letiskách. Záleží nám na Vašej bezpečnosti. Ak máte akékoľvek otázky, konzultujte ich s nami počas čakania v čakárni, alebo môžete zavolať na pracovisko deň pred vyšetrením.

Pri niektorých vyšetreniach je nutné podať kontrastnú látku. O tejto skutočnosti Vás budeme vopred informovať. Kontrastná látka nie je totožná s kontrastnými látkami používanými pri RTG vyšetreniach. Je podstatne bezpečnejšia a iba zriedkavo spôsobuje alergiu. Ak ste alergický na čokoľvek, informujte nás, a to buď uvedením alergie do dotazníka bezpečnosti, pred vyšetrením, alebo aj osobne. Prípadne o alergii môžete informovať aj odosielajúceho lekára, aby nám túto skutočnosť uvedie už v žiadanke na vyšetrenie.

Kontrastná látka sa podáva najčastejšie do lakťovej žily. Z tela sa vylúči do 24 až 48 hodín močom. Kontrastnú látku nepodávame pacientom so závažným poškodením obličiek a ani pacientom, ktorí sú pripravovaní na transplantáciu pečene.

Tieto dôležité skutočnosti nám, prosím, tiež vopred oznámte.
Kontrastnú látku deťom do 1 roku z dôvodu ešte nie celkom vyvinutej funkcie obličiek aplikujeme len v prípade závažnej indikácie!

Po ukončení vyšetrenia naši lekári – vysoko erudovaní rádiológovia – analyzujú a popíšu získané obrazy a informácie. Týchto informácií je veľké množstvo. Niekedy je potrebné získané údaje konzultovať aj s iným odborníkom. Z týchto dôvodov vyhodnotenie snímok môže trvať dlhšie a výsledok vyšetrenia môžete dostať niekedy až po uplynutí pár dní. Výsledok vyšetrenia doručujeme štandardne Vášmu indikujúcemu lekárovi. Ak je Váš odosielajúci lekár prepojený s našim softvérom, výsledky môže dostať bezprostredne po ich zapísaní naším lekárom do systému. Ak si chcete výsledok výnimočne prevziať osobne, dohodnite sa pred vyšetrením na evidencii s recepčnou nášho pracoviska.

Special Examinations

We offer a variety of special MRI scans at our clinics that provide the doctor with more detailed information. These examinations require a request from a specialist doctor.

You can find out more about these examinations in the PDF document below the examination.

New display options
using IcoBrain artificial intelligence

Fetal MRI

MRI of the fetus and pregnant woman

Ozónoterapia

Periradicular therapy under CT control – PRT

Neuroradiology

MR imaging in neuroradiology

MR Livermultiscan

Examination process using virtual reality

Before the examination, we will ask you some questions and ask you to fill in a questionnaire. The questionnaire is also available from your doctor and you can download it before the examination from our website magnetickarezonancia.sk. Please arrive at least 15 minutes earlier than your examination time. The examination of a particular patient may be longer than usual. We preferentially examine patients with acute conditions…