Pozývame vás na odborný webinár

Pozývame vás na odborný webinár na tému Súčasné možnosti kvantitatívneho hodnotenia zmien difúzneho postihnutia pečene pomocou zobrazovacích metód“ a „Nová kvantitatívna vyšetrovacia metóda pečene a žlčových ciest pomocou magnetickej rezonancie“. Tento webinár je po registrácii dostupný na stránke https://bit.ly/tajpanonline_webinar spoločne s AD testami do 14. októbra 2020.

Za sledovanie prednášok a následné úspešné vyplnenie AD testu môžete získať spolu až 3 kredity. 

PROGRAM

 1. Úvod (Adriana Kukučková, Marketing, Pro Diagnostic Group) – 10 min
 2. Nealkoholová tuková choroba pečene /NAFLD/ – epidémia súčasnosti (MUDr. Lýdia Frigová, Pro Magnet) – 15 min
 3. Neinvazívne kvantitatívne zobrazovacie metódy v diagnostike steatózy pečene (MUDr. Lýdia Frigová, Pro Magnet) – 15 min
 4. Neinvazívne kvantitatívne zobrazovacie metódy v diagnostike fibrózy pečene (MUDr. Lýdia Frigová, Pro Magnet) – 15 min
 5. Nová kvantitatívna vyšetrovacia metóda pečene pomocou magnetickej rezonancie – Liver MultiScan (MUDr. Lýdia Frigová, Pro Magnet) – 15 min
 6. Nová kvantitatívna vyšetrovacia metóda žlčových ciest pomocou magnetickej rezonancie – MRCP+ (MUDr. Lýdia Frigová, Pro Magnet) – 15 min
 7. Záver (Adriana Kukučková, Marketing, Pro Diagnostic Group) – 5 min

Zbierka pre OZ Deťom pre život

Milí priatelia, aj tento rok pokračujeme v zbierke peniažkov pre OZ Deťom pre život! Na všetkých našich MR pracoviskách sa už nachádzajú pokladničky s logom tohto Občianskeho združenia, kde aj naši pacienti môžu prispieť dobrovoľnou sumou. Pridajte sa aj Vy a pomôžeme tak spoločne detičkám s onkologickým ochorením.
Ďakujeme! 🙏

15. výročie Pro Magnet Prešov

V roku 2005 vzniklo naše pracovisko magnetickej rezonancie Pro Magnet, ktoré sa nachádza priamo v priestoroch prešovskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. V Prešove diagnostikujeme prostredníctvom vysokovýkonného a kvalitného prístroja PHILIPS Ingenia 3,0T Omega HP, ktorý umožňuje rýchle, presné a neinvazívne vyšetrenia.
Aj po 15tich rokoch na sebe neustále pracujeme a skvalitňujeme naše služby, a tým aj starostlivosť o našich pacientov.
Krásne 15-te výročie, prajeme ešte veľa úspešných rokov a spokojných klientov!
 

Pro Diagnostic Group v Zdravotníckych novinách

O nových možnostiach zobrazovania pomocou umelej inteligencie IcoBrain si môžete prečítať v Zdravotníckych novinách 📰👨‍⚕️ č. 22 na strane 7. 

Celý článok prikladáme nižšie ⬇️

 

Nové možnosti zobrazovania pomocou umelej inteligencie IcoBrain

Pracoviská Pro Diagnostic Group začali v spolupráci s renomovanou belgickou spoločnosťou IcoMetrix  ako prvé využívať inovatívny prístup, ktorý vedie k zvýšenej presnosti posudzovania MR vyšetrenia mozgu, k úspore času a v neposlednom rade k zlepšeniu starostlivosti o pacienta. Softvér IcoBrain je využívaný na automatické označovanie ložísk v mozgu a objemovú kvantifikáciu MR vyšetrení. Vychádzajúc z klinického MR vyšetrenia, IcoBrain poskytuje klinickým lekárom ľahko interpretovateľnú správu, vrátane populačných grafov a štatistických údajov, ktoré možno použiť na objektívne sledovanie progresie ochorenia jednotlivých pacientov. IcoBrain dokáže presne porovnať MR  vyšetrenia získané v rôznych časoch pomocou patentovanej technológie. Služba je ľahko integrovaná do nemocničného informačného systému alebo PACS, čo robí IcoBrain súčasťou bežného pracovného postupu.

„Sme presvedčení, že vďaka UI dokážeme výrazne zvýšiť hodnotu poskytovanú našimi odborníkmi v rádiológii. Zavedením IcoMetrix sme skvalitnili súbor riešení v oblasti neurorádiológie, vďaka čomu dokážeme poskytovať najlepšie služby lekárom, a tak neustále zlepšovať starostlivosť o pacientov.“ Andrej Hós, generálny riaditeľ Pro Diagnostic Group.

Kvantifikácia MR mozgu pomocou IcoBrain

MR vyšetrenie mozgu umožňuje pri závažných mozgových ochoreniach detekovať a charakterizovať ložiskové a difúzne zmeny. Obe zmeny možno kvantifikovať pomocou novovyvinutých programov s využitím umelej inteligencie (UI, AI- arteficial intelligence) s volumetrickým posúdením mozgových štruktúr a patologických zmien.

Vstupnou informáciou je akvizícia MR obrazu sekvenciou 3D Flair a 3D T1 vážené obrazy (izotropné skenovanie). Výstupom je jednotlivá analýza objemu mozgu a percentilá s porovnaním so zdravou populáciou rôznych vekových skupín a longitudinálne porovnanie v percentách objemových zmien.

K dispozícii sú tieto kvantifikačné volumetrické programy:

 • IcoBrain SM (sclerosis multiplex) (CE 2016)
 • IcoBrain DM (demencia) (CE 2018)
 • IcoBrain TBI (traumatické poškodenie mozgu) (CE 2018)
 • IcoBrain EP (epilepsia)

IcoBrain SM®

V súčasnosti patrí  magnetická rezonancia mozgu a miechy medzi významné biomarkery v diagnostike, v stanovení prognózy a monitorovaní liečby ochorenia sclerosis multiplex (SM). Úlohou je skorá a presná diagnostika ochorenia, stanovenie prognózy a monitorovanie liečby.

IcoBrain SM® poskytuje objektívne kvantitatívny parameter – volumetrické informácie, vrátane populačného grafu a štatistiky, v menežovaní individuálneho pacienta s ochorením SM. Umožňuje rádiológom a neurológom určiť stav a sledovať longitudinálne vývoj dôležitých biomarkerov (celkový objem mozgu, objem sivej hmoty, objem ložísk v špeciálnych lokalizáciách v bielej a sivej hmote) počas monitorovania ochorenia.

Prínosom takéhoto sofistikovaného prístupu je diferenciálna diagnostika iných ochorení mimikujúcich SM,  skorší začiatok liečby (čo pozitívne koreluje s následnou závažnosťou postihnutia pacienta) a zistenie suboptimálnej odpovede na liečbu s možnosťou skoršej zmeny.

IcoBrain DM®

Vývoj v súčasnosti prináša starnutie populácie, čo súvisí s väčším počtom pacientov s neurodegeneratívnym ochorením, s demenciou. MR mozgu pomáha detekovať štrukturálne a morfologické zmeny v mozgu a diferencovať rôzne typy demencie. IcoBrain DM® poskytuje rádiológom a klinikom volumetrické parametre analýza mozgu, vrátane populačného grafu a štatistiky k objektívnemu posúdeniu mozgových štruktúr individuálneho pacienta. Umožňuje kvantifikáciu objemu sivej hmoty lalokov frontálneho, parietálneho, temporálneho a hipokampov. Objemy ložísk v bielej hmote vaskulárnej etiológie, pomer objemu celého mozgu a veľkosti komorového systému.

Detekcia a charakterizácia znakov atrofie pomáha diferencovať najčastejšie typy demencie, ktorými sú Alzheimerova choroba, Vaskulárna demencia, Levy body demencia a Frontotemporálna demencia.

IcoBrain DM® umožňuje posúdiť stav ochorenia mozgu a longitudinálnych zmien objemov v čase. Zároveň skrátenie času medzi prvými príznakmi a diagnózou demencie umožňuje promptnú iniciáciu liečby a podpory, čo môže mať pozitívny vplyv na kvalitu života.

IcoBrain TBI®

Základom zobrazovania traumatického mozgového poškodenia (TBI – traumatic brain injuries) je CT vyšetrenie s možnosťou použitia IcoBrain TBI CT. CT vyšetrenie nedokáže detekovať všetky poúrazové zmeny v mozgu ako mikrohemoragie, malé kontúzne a gliové lézié. Na presné posúdenie rozsahu axonálneho poškodenia mozgu je MR vyšetrenie veľmi citlivé a presné. IcoBrain TBI® umožňuje objektívne posúdenie mozgových štruktúr a FLAIR abnormality individuálneho pacienta pomocou MR biomarkerov neviditeľných na CT s možnosťou posúdenia zmien objemu mozgu u pacienta s traumatickým axonálnym poškodením. Klinickým prínosom takéhoto prístupu môže byť  detekcia traumatického axonálneho poškodenia s včasným zahájením liečby.

IcoBrain EP®

IcoBrain EP® bude v krátkej dobe uvoľnený pre klinické použitie. Umožňuje kvantifikáciu objemu hipokampu s korekciou na veľkosť hlavy,  porovnať objem s referenčnými hodnotami vyjadrenými normatívnymi percentilami,

stanoviť objem juxtakortikálnych hyperintenzít bielej hmoty vo FLAIR sekvencii a stanoviť hipokampálny asymetrický index – percentuálny rozdiel medzi pravým a ľavým hipokampom v porovnaní s priemerným objemom. Klinickým prínosom takéhoto prístupu môže byť stanovenie a posúdenie meziálnej temporálnej epilepsie a posúdenie fokálnej kortikálnej dysplázie.

 

Sme hrdým partnerom nadácie Revia!

Vďaka našej finančnej pomoci sa podarilo sprostredkovať nákup ochranných oblekov pre pracovníkov odberového mobilného miesta na odber vzoriek na ochorenie COVID-19 pri NsP Považská Bystrica.

Viac informácií o projekte nájdete TU.

 

Dr. MAGNET v Zdravotníckych novinách

O našom novom centre magnetickej rezonancie v Ružinovskej poliklinike sa dočítate aj v Zdravotníckych novinách 📰👨‍⚕️

Všetky ďalšie potrebné informácie o MR Dr. MAGNET Ružinovská poliklinika nájdete tu 👉https://magnetickarezonancia.sk/bratislava-ruzinovska-poli…/

Všetko najlepšie k MDŽ!

Milé dámy, prajeme Vám všetko najlepšie k MDŽ! 🙂

Nové centrum magnetickej rezonancie otvorené!

3. februára sme otvorili brány nášho nového centra magnetickej rezonancie v Ružinovskej poliklinike v Bratislave. Centrum disponuje moderným MR prístrojom PHILIPS Ingenia 1,5T Omega HP, ktorého jedinečná technológia umožňuje vysokú kvalitu obrazu a zobrazovacej diagnostiky. Tím nového MR centra povedie pani primárka MUDr. Patrícia Lakomá.

Vďaka svojmu modernému vybaveniu umožní precíznejšiu diagnostiku mozgu pred plánovanými operáciami, ale aj špecifické vyšetrenia pohybového a cievneho systému, ako aj brušnej dutiny a panvy. Výhodou novších technológií je aj kratší vyšetrovací čas, vyšší komfort, ako aj možnosť vyšetriť pacientov s hmotnosťou až do 250 kg.

MR pracovisko nájdete na ulici Ružinovská 10, v priestoroch Ružinovskej polikliniky na 1. poschodí. (žltá budova)

Ohľadom termínov na vyšetrenia nás môžete kontaktov prostredníctvom emailu : mrpoliklinika@drmagnet.sk alebo telefonicky: +421 2 32 111 162

Ďalšie informácie o novom pracovisku nájdete na našej webovej stránke: https://magnetickarezonancia.sk/bratislava-ruzinovska-poliklinika/

Tešíme sa na Vás!

Tím Dr.Magnet Ružinovská poliklinika

vianoce

Šťastné a Veselé Vianoce!

Blížia sa Vianoce a my Vám z celého srdca prajeme príjemné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu Vašej rodiny a do nového roka veľa zdravia! 🎄👨‍👩‍👧‍👦🎁🎉

Zbierka pre OZ deťom pre život

S hrdosťou oznamujeme, že sme pre OZ deťom pre život tento rok vyzbierali na našich pracoviskách magnetickej rezonancie opäť krásnu sumu 3600 €, ktorá bude použitá pre choré detičky. 👏😍Touto cestou sa chceme všetkým, ktorí do zbierky prispeli veľmi pekne poďakovať. 🙂