Veselé Vianoce

🎄 Z celého srdca Vám prajeme pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu Vašej rodiny a do nového roka hlavne veľa zdravia! 👪 🎅 🎁

Deťom pre život

Veľká vďaka patrí všetkým našim pacientom i zdravotníkom, ktorí sa s nami aj v tomto roku zapojili do verejnej zbierky a umožnili podporiť OZ Deťom pre život.

S hrdosťou oznamujeme, že sme tento rok vyzbierali na našich pracoviskách magnetickej rezonancie krásnu sumu 2800 €, ktorá bude použitá pre choré detičky na projekt Auto pre deti. Ešte raz ďakujeme! 🥰 👏

Pozývame vás na odborný webinár

Pozývame vás na odborný webinár na tému Súčasné možnosti kvantitatívneho hodnotenia zmien difúzneho postihnutia pečene pomocou zobrazovacích metód“ a „Nová kvantitatívna vyšetrovacia metóda pečene a žlčových ciest pomocou magnetickej rezonancie“. Tento webinár je po registrácii dostupný na stránke https://bit.ly/tajpanonline_webinar spoločne s AD testami do 14. októbra 2020.

Za sledovanie prednášok a následné úspešné vyplnenie AD testu môžete získať spolu až 3 kredity. 

PROGRAM

 1. Úvod (Adriana Kukučková, Marketing, Pro Diagnostic Group) – 10 min
 2. Nealkoholová tuková choroba pečene /NAFLD/ – epidémia súčasnosti (MUDr. Lýdia Frigová, Pro Magnet) – 15 min
 3. Neinvazívne kvantitatívne zobrazovacie metódy v diagnostike steatózy pečene (MUDr. Lýdia Frigová, Pro Magnet) – 15 min
 4. Neinvazívne kvantitatívne zobrazovacie metódy v diagnostike fibrózy pečene (MUDr. Lýdia Frigová, Pro Magnet) – 15 min
 5. Nová kvantitatívna vyšetrovacia metóda pečene pomocou magnetickej rezonancie – Liver MultiScan (MUDr. Lýdia Frigová, Pro Magnet) – 15 min
 6. Nová kvantitatívna vyšetrovacia metóda žlčových ciest pomocou magnetickej rezonancie – MRCP+ (MUDr. Lýdia Frigová, Pro Magnet) – 15 min
 7. Záver (Adriana Kukučková, Marketing, Pro Diagnostic Group) – 5 min

Zbierka pre OZ Deťom pre život

Milí priatelia, aj tento rok pokračujeme v zbierke peniažkov pre OZ Deťom pre život! Na všetkých našich MR pracoviskách sa už nachádzajú pokladničky s logom tohto Občianskeho združenia, kde aj naši pacienti môžu prispieť dobrovoľnou sumou. Pridajte sa aj Vy a pomôžeme tak spoločne detičkám s onkologickým ochorením.
Ďakujeme! 🙏

15. výročie Pro Magnet Prešov

V roku 2005 vzniklo naše pracovisko magnetickej rezonancie Pro Magnet, ktoré sa nachádza priamo v priestoroch prešovskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. V Prešove diagnostikujeme prostredníctvom vysokovýkonného a kvalitného prístroja PHILIPS Ingenia 3,0T Omega HP, ktorý umožňuje rýchle, presné a neinvazívne vyšetrenia.
Aj po 15tich rokoch na sebe neustále pracujeme a skvalitňujeme naše služby, a tým aj starostlivosť o našich pacientov.
Krásne 15-te výročie, prajeme ešte veľa úspešných rokov a spokojných klientov!
 

Pro Diagnostic Group v Zdravotníckych novinách

O nových možnostiach zobrazovania pomocou umelej inteligencie IcoBrain si môžete prečítať v Zdravotníckych novinách 📰👨‍⚕️ č. 22 na strane 7. 

Celý článok prikladáme nižšie ⬇️

 

Nové možnosti zobrazovania pomocou umelej inteligencie IcoBrain

Pracoviská Pro Diagnostic Group začali v spolupráci s renomovanou belgickou spoločnosťou IcoMetrix  ako prvé využívať inovatívny prístup, ktorý vedie k zvýšenej presnosti posudzovania MR vyšetrenia mozgu, k úspore času a v neposlednom rade k zlepšeniu starostlivosti o pacienta. Softvér IcoBrain je využívaný na automatické označovanie ložísk v mozgu a objemovú kvantifikáciu MR vyšetrení. Vychádzajúc z klinického MR vyšetrenia, IcoBrain poskytuje klinickým lekárom ľahko interpretovateľnú správu, vrátane populačných grafov a štatistických údajov, ktoré možno použiť na objektívne sledovanie progresie ochorenia jednotlivých pacientov. IcoBrain dokáže presne porovnať MR  vyšetrenia získané v rôznych časoch pomocou patentovanej technológie. Služba je ľahko integrovaná do nemocničného informačného systému alebo PACS, čo robí IcoBrain súčasťou bežného pracovného postupu.

„Sme presvedčení, že vďaka UI dokážeme výrazne zvýšiť hodnotu poskytovanú našimi odborníkmi v rádiológii. Zavedením IcoMetrix sme skvalitnili súbor riešení v oblasti neurorádiológie, vďaka čomu dokážeme poskytovať najlepšie služby lekárom, a tak neustále zlepšovať starostlivosť o pacientov.“ Andrej Hós, generálny riaditeľ Pro Diagnostic Group.

Kvantifikácia MR mozgu pomocou IcoBrain

MR vyšetrenie mozgu umožňuje pri závažných mozgových ochoreniach detekovať a charakterizovať ložiskové a difúzne zmeny. Obe zmeny možno kvantifikovať pomocou novovyvinutých programov s využitím umelej inteligencie (UI, AI- arteficial intelligence) s volumetrickým posúdením mozgových štruktúr a patologických zmien.

Vstupnou informáciou je akvizícia MR obrazu sekvenciou 3D Flair a 3D T1 vážené obrazy (izotropné skenovanie). Výstupom je jednotlivá analýza objemu mozgu a percentilá s porovnaním so zdravou populáciou rôznych vekových skupín a longitudinálne porovnanie v percentách objemových zmien.

K dispozícii sú tieto kvantifikačné volumetrické programy:

 • IcoBrain SM (sclerosis multiplex) (CE 2016)
 • IcoBrain DM (demencia) (CE 2018)
 • IcoBrain TBI (traumatické poškodenie mozgu) (CE 2018)
 • IcoBrain EP (epilepsia)

IcoBrain SM®

V súčasnosti patrí  magnetická rezonancia mozgu a miechy medzi významné biomarkery v diagnostike, v stanovení prognózy a monitorovaní liečby ochorenia sclerosis multiplex (SM). Úlohou je skorá a presná diagnostika ochorenia, stanovenie prognózy a monitorovanie liečby.

IcoBrain SM® poskytuje objektívne kvantitatívny parameter – volumetrické informácie, vrátane populačného grafu a štatistiky, v menežovaní individuálneho pacienta s ochorením SM. Umožňuje rádiológom a neurológom určiť stav a sledovať longitudinálne vývoj dôležitých biomarkerov (celkový objem mozgu, objem sivej hmoty, objem ložísk v špeciálnych lokalizáciách v bielej a sivej hmote) počas monitorovania ochorenia.

Prínosom takéhoto sofistikovaného prístupu je diferenciálna diagnostika iných ochorení mimikujúcich SM,  skorší začiatok liečby (čo pozitívne koreluje s následnou závažnosťou postihnutia pacienta) a zistenie suboptimálnej odpovede na liečbu s možnosťou skoršej zmeny.

IcoBrain DM®

Vývoj v súčasnosti prináša starnutie populácie, čo súvisí s väčším počtom pacientov s neurodegeneratívnym ochorením, s demenciou. MR mozgu pomáha detekovať štrukturálne a morfologické zmeny v mozgu a diferencovať rôzne typy demencie. IcoBrain DM® poskytuje rádiológom a klinikom volumetrické parametre analýza mozgu, vrátane populačného grafu a štatistiky k objektívnemu posúdeniu mozgových štruktúr individuálneho pacienta. Umožňuje kvantifikáciu objemu sivej hmoty lalokov frontálneho, parietálneho, temporálneho a hipokampov. Objemy ložísk v bielej hmote vaskulárnej etiológie, pomer objemu celého mozgu a veľkosti komorového systému.

Detekcia a charakterizácia znakov atrofie pomáha diferencovať najčastejšie typy demencie, ktorými sú Alzheimerova choroba, Vaskulárna demencia, Levy body demencia a Frontotemporálna demencia.

IcoBrain DM® umožňuje posúdiť stav ochorenia mozgu a longitudinálnych zmien objemov v čase. Zároveň skrátenie času medzi prvými príznakmi a diagnózou demencie umožňuje promptnú iniciáciu liečby a podpory, čo môže mať pozitívny vplyv na kvalitu života.

IcoBrain TBI®

Základom zobrazovania traumatického mozgového poškodenia (TBI – traumatic brain injuries) je CT vyšetrenie s možnosťou použitia IcoBrain TBI CT. CT vyšetrenie nedokáže detekovať všetky poúrazové zmeny v mozgu ako mikrohemoragie, malé kontúzne a gliové lézié. Na presné posúdenie rozsahu axonálneho poškodenia mozgu je MR vyšetrenie veľmi citlivé a presné. IcoBrain TBI® umožňuje objektívne posúdenie mozgových štruktúr a FLAIR abnormality individuálneho pacienta pomocou MR biomarkerov neviditeľných na CT s možnosťou posúdenia zmien objemu mozgu u pacienta s traumatickým axonálnym poškodením. Klinickým prínosom takéhoto prístupu môže byť  detekcia traumatického axonálneho poškodenia s včasným zahájením liečby.

IcoBrain EP®

IcoBrain EP® bude v krátkej dobe uvoľnený pre klinické použitie. Umožňuje kvantifikáciu objemu hipokampu s korekciou na veľkosť hlavy,  porovnať objem s referenčnými hodnotami vyjadrenými normatívnymi percentilami,

stanoviť objem juxtakortikálnych hyperintenzít bielej hmoty vo FLAIR sekvencii a stanoviť hipokampálny asymetrický index – percentuálny rozdiel medzi pravým a ľavým hipokampom v porovnaní s priemerným objemom. Klinickým prínosom takéhoto prístupu môže byť stanovenie a posúdenie meziálnej temporálnej epilepsie a posúdenie fokálnej kortikálnej dysplázie.

 

MR plodu a tehotnej ženy

Naše pracovisko Dr. MAGNET, Kramáre sa okrem štandardných vyšetrení špecializuje aj na MR plodu a tehotnej ženy. Ide o vyšetrenie dutiny brušnej a panvy matky a je špecifické pre každý individuálny prípad. Viac informácií o diagnostike tehotnej ženy, plodu a placenty nájdete v priloženom dokumente.

 

MR Plodu ( dokument v pdf formáte na stiahnutie )

MR zobrazovanie v neurorádiológii

Naše pracoviská Dr. MAGNET, Kramáre a MR Žilina  sa okrem štandardných vyšetrení špecializujú aj na MR zobrazovanie v neurorádiológii. Viac informácií o diagnostike ochorení nervového systému nájdete v priloženom dokumente.

MR Neurozobrazovanie ( dokument v pdf formáte na stiahnutie )

 

Aké sú rozdiely v úhradách za jednotlivé výkony medzi SR a ČR?

Nedávno vyšiel v Zdravotníckych novinách zaujímavý článok s názvom „Vyšetrenia magnetickou rezonanciou“, ktorý objasňuje rozdiely v úhradách za výkony medzi Slovenskom a Českou republikou. Bodový úhradový mechanizmus funguje v oboch krajinách na podobnom princípe, no kým na Slovensku je uhrádzaná suma vypočítaná podľa vzorca “ výška úhrady = bodová hodnota výkonu  x   cena za 1 bod „, v Českej republike je cena za bod stabilná.  Viac sa dozviete v  článku uvedenom nižšie.

Zdravotnícke noviny 18. február 2016 č.7      ( článok v pdf formáte na stiahnutie )

Radiolog_technik

Rádiologickí technici na pracovisku magnetickej rezonancie

Náš kolega Norbert Molnár opisuje prácu rádiologických technikov, ľudí, ktorých pri vyšetreniach vidíte len na pár minút. A oni za pár minút zas umožnia, aby bolo ľudské telo viditeľné z vnútra.