Pro Diagnostic Group v Zdravotníckych novinách

O nových možnostiach zobrazovania pomocou umelej inteligencie IcoBrain si môžete prečítať v Zdravotníckych novinách 📰👨‍⚕️ č. 22 na strane 7. 

Celý článok prikladáme nižšie ⬇️

 

Nové možnosti zobrazovania pomocou umelej inteligencie IcoBrain

Pracoviská Pro Diagnostic Group začali v spolupráci s renomovanou belgickou spoločnosťou IcoMetrix  ako prvé využívať inovatívny prístup, ktorý vedie k zvýšenej presnosti posudzovania MR vyšetrenia mozgu, k úspore času a v neposlednom rade k zlepšeniu starostlivosti o pacienta. Softvér IcoBrain je využívaný na automatické označovanie ložísk v mozgu a objemovú kvantifikáciu MR vyšetrení. Vychádzajúc z klinického MR vyšetrenia, IcoBrain poskytuje klinickým lekárom ľahko interpretovateľnú správu, vrátane populačných grafov a štatistických údajov, ktoré možno použiť na objektívne sledovanie progresie ochorenia jednotlivých pacientov. IcoBrain dokáže presne porovnať MR  vyšetrenia získané v rôznych časoch pomocou patentovanej technológie. Služba je ľahko integrovaná do nemocničného informačného systému alebo PACS, čo robí IcoBrain súčasťou bežného pracovného postupu.

„Sme presvedčení, že vďaka UI dokážeme výrazne zvýšiť hodnotu poskytovanú našimi odborníkmi v rádiológii. Zavedením IcoMetrix sme skvalitnili súbor riešení v oblasti neurorádiológie, vďaka čomu dokážeme poskytovať najlepšie služby lekárom, a tak neustále zlepšovať starostlivosť o pacientov.“ Andrej Hós, generálny riaditeľ Pro Diagnostic Group.

Kvantifikácia MR mozgu pomocou IcoBrain

MR vyšetrenie mozgu umožňuje pri závažných mozgových ochoreniach detekovať a charakterizovať ložiskové a difúzne zmeny. Obe zmeny možno kvantifikovať pomocou novovyvinutých programov s využitím umelej inteligencie (UI, AI- arteficial intelligence) s volumetrickým posúdením mozgových štruktúr a patologických zmien.

Vstupnou informáciou je akvizícia MR obrazu sekvenciou 3D Flair a 3D T1 vážené obrazy (izotropné skenovanie). Výstupom je jednotlivá analýza objemu mozgu a percentilá s porovnaním so zdravou populáciou rôznych vekových skupín a longitudinálne porovnanie v percentách objemových zmien.

K dispozícii sú tieto kvantifikačné volumetrické programy:

  • IcoBrain SM (sclerosis multiplex) (CE 2016)
  • IcoBrain DM (demencia) (CE 2018)
  • IcoBrain TBI (traumatické poškodenie mozgu) (CE 2018)
  • IcoBrain EP (epilepsia)

IcoBrain SM®

V súčasnosti patrí  magnetická rezonancia mozgu a miechy medzi významné biomarkery v diagnostike, v stanovení prognózy a monitorovaní liečby ochorenia sclerosis multiplex (SM). Úlohou je skorá a presná diagnostika ochorenia, stanovenie prognózy a monitorovanie liečby.

IcoBrain SM® poskytuje objektívne kvantitatívny parameter – volumetrické informácie, vrátane populačného grafu a štatistiky, v menežovaní individuálneho pacienta s ochorením SM. Umožňuje rádiológom a neurológom určiť stav a sledovať longitudinálne vývoj dôležitých biomarkerov (celkový objem mozgu, objem sivej hmoty, objem ložísk v špeciálnych lokalizáciách v bielej a sivej hmote) počas monitorovania ochorenia.

Prínosom takéhoto sofistikovaného prístupu je diferenciálna diagnostika iných ochorení mimikujúcich SM,  skorší začiatok liečby (čo pozitívne koreluje s následnou závažnosťou postihnutia pacienta) a zistenie suboptimálnej odpovede na liečbu s možnosťou skoršej zmeny.

IcoBrain DM®

Vývoj v súčasnosti prináša starnutie populácie, čo súvisí s väčším počtom pacientov s neurodegeneratívnym ochorením, s demenciou. MR mozgu pomáha detekovať štrukturálne a morfologické zmeny v mozgu a diferencovať rôzne typy demencie. IcoBrain DM® poskytuje rádiológom a klinikom volumetrické parametre analýza mozgu, vrátane populačného grafu a štatistiky k objektívnemu posúdeniu mozgových štruktúr individuálneho pacienta. Umožňuje kvantifikáciu objemu sivej hmoty lalokov frontálneho, parietálneho, temporálneho a hipokampov. Objemy ložísk v bielej hmote vaskulárnej etiológie, pomer objemu celého mozgu a veľkosti komorového systému.

Detekcia a charakterizácia znakov atrofie pomáha diferencovať najčastejšie typy demencie, ktorými sú Alzheimerova choroba, Vaskulárna demencia, Levy body demencia a Frontotemporálna demencia.

IcoBrain DM® umožňuje posúdiť stav ochorenia mozgu a longitudinálnych zmien objemov v čase. Zároveň skrátenie času medzi prvými príznakmi a diagnózou demencie umožňuje promptnú iniciáciu liečby a podpory, čo môže mať pozitívny vplyv na kvalitu života.

IcoBrain TBI®

Základom zobrazovania traumatického mozgového poškodenia (TBI – traumatic brain injuries) je CT vyšetrenie s možnosťou použitia IcoBrain TBI CT. CT vyšetrenie nedokáže detekovať všetky poúrazové zmeny v mozgu ako mikrohemoragie, malé kontúzne a gliové lézié. Na presné posúdenie rozsahu axonálneho poškodenia mozgu je MR vyšetrenie veľmi citlivé a presné. IcoBrain TBI® umožňuje objektívne posúdenie mozgových štruktúr a FLAIR abnormality individuálneho pacienta pomocou MR biomarkerov neviditeľných na CT s možnosťou posúdenia zmien objemu mozgu u pacienta s traumatickým axonálnym poškodením. Klinickým prínosom takéhoto prístupu môže byť  detekcia traumatického axonálneho poškodenia s včasným zahájením liečby.

IcoBrain EP®

IcoBrain EP® bude v krátkej dobe uvoľnený pre klinické použitie. Umožňuje kvantifikáciu objemu hipokampu s korekciou na veľkosť hlavy,  porovnať objem s referenčnými hodnotami vyjadrenými normatívnymi percentilami,

stanoviť objem juxtakortikálnych hyperintenzít bielej hmoty vo FLAIR sekvencii a stanoviť hipokampálny asymetrický index – percentuálny rozdiel medzi pravým a ľavým hipokampom v porovnaní s priemerným objemom. Klinickým prínosom takéhoto prístupu môže byť stanovenie a posúdenie meziálnej temporálnej epilepsie a posúdenie fokálnej kortikálnej dysplázie.