MR prostaty už aj v Poprade!

Karcinóm prostaty je najčastejším nádorovým ochorením mužov v Európe a USA s treťou najvyššou úmrtnosťou. Medzi základné diagnostické nástroje pri určení karcinómu prostaty patrí ( sonograficky navigovaná ) biopsia – odber minimálne 10 vzoriek, digitálne rektálne vyšetrenie a stanovenie hladiny prostatického špecifického antigénu ( PSA ).  Magnetická rezonancia má rastúci význam v  diagnostike, stagingu a sledovaní efektu liečby karcinómu prostaty.  Multiparametrické MR (mpMR)  vyšetrenie prostaty je možné na našom pracovisku v Poprade len od začiatku tohto roku, no už máme excelentné výsledky. Nedávno sme pacientovi diagnostikovali klinicky signifikantný karcinóm prostaty pomocou MR. Pacient podstúpil dva-krát biopsiu s negatívnym nálezom. PSA malo však stúpajúcu tendenciu. Moderný prístroj magnetickej rezonancie PHILIPS Ingenia 3.0T Omega v Poprade s multiparametrickým vyšetrením umožňuje  podstatné zlepšenie našich možností pri diagnostike rakoviny prostaty.

Postavenie magnetickej rezonancie plodu v prenatálnej diagnostike

V poslednom čísle odborného časopisu Slovenská gynekológia a pôrodníctvo vyšiel našej odbornej garantke z pracoviska magnetickej rezonancie Dr. Magnet Kramáre, MUDr. Michaele Jezberovej článok s názvom Postavenie magnetickej rezonancie plodu v prenatálnej diagnostike. V prenatálnej diagnostike je ultrazvukové vyšetrenie primárnou modalitou zobrazenia plodu. Jeho neinvazívny charakter a možnosť opakovania ho predurčujú za hlavný nástroj hodnotenia morfologického a čiastočne i funkčného stavu plodu. V určitých klinických situáciách sú však potrebné aj doplňujúce informácie, ktoré môže poskytnúť magnetická rezonancia.V článku sú uvedené niektoré novšie poznatky o možnostiach využitia magnetickej rezonancie pri prenatálnej diagnostike anomálií plodu.

Celý článok si môžete prečítať tu:  https://drive.google.com/file/d/0B_jbHg_16qIqbUFCVV9mdFdWU1U/view